overlegscheidingsadvocaat / mediator / coach samengestelde gezinnen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Patrizia Marcucci maakt geen gebruik van een derdengeldenrekening. De klachtenregeling vindt u in onze algemene voorwaarden.

Patrizia Marcucci heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Familierecht
Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Toepasselijkheid

 • Patrizia Marcucci, tevens handelende onder de namen ‘Marcucci Advocatuur en Mediation” en “Patrizia Marcucci Overlegscheiding, Mediation & Coaching” (verder in deze algemene voorwaarden te noemen: Patrizia Marcucci), is een eenmanszaak gevestigd te Breda en ingeschreven bij de KvK Breda onder nr.17246388, die zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur, het verrichten van juridische diensten en mediation alsmede het verrichten van coaching werkzaamheden in het bijzonder gericht op begeleiding van samengestelde gezinnen.
 • De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht strekkende tot juridische dienstverlening, daaronder begrepen iedere aanvullende en/of gewijzigde opdracht en/of vervolgopdracht, die aan Patrizia Marcucci dan wel aan iedere derde die als dan niet in dienstbetrekking van Patrizia Marcucci wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn (bijvoorbeeld ook in geval van waarneming door een andere advocaat) tenzij hiervan schriftelijk en uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.
 • De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op opdrachten en coaching werkzaamheden die Patrizia Marcucci zal verrichten als “stiefcoach”. Hiervoor zijn de algemene voorwaarden van STIEFenCO van toepassing.
 • Indien enig beding in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de overige voorwaarden onverminderd van toepassing. Aan het nietige of vernietigde beding komt dan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.

  De overeenkomst

 • Wanneer een cliënt aan Patrizia Marcucci een opdracht geeft om zijn belangen te behartigen, dan komt de overeenkomst van opdracht tussen de cliënt en deze advocaat pas tot stand, nadat de advocaat deze opdracht heeft aanvaard. De werking van artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten; de partners alsmede degenen die voor of ten behoeve van Patrizia Marcucci, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
 • De uit een opdracht tot dienstverlening voortvloeiende verplichting van Patrizia Marcucci bestaat ui een inspanning naar beste vermogen, gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en de aard van de opdracht, tenzij de opdracht uitdrukkelijk voorziet in (uitsluitend) een handeling of resultaat. Indien de opdrachtgever beperkingen wenst in de uitvoering van de opdracht, dan is het aan hem om schriftelijk beperkingen aan te geven.
 • De cliënt dient alle voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden van belang zijnde gegevens en informatie aan Patrizia Marcucci te verstrekken. De cliënt staat jegens Patrizia Marcucci in voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en informatie. De cliënt zal Patrizia Marcucci steeds onverwijld informeren over alle feiten en ontwikkelingen die van belang zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, daaronder mede begrepen wijziging van zijn adres- en contactgegevens.
 • Patrizia Marcucci is bevoegd om de gegevens en informatie van de cliënt en van zijn zaak te bespreken met haar waarnemer. Bij (langdurige) afwezigheid van Patrizia Marcucci zal mevrouw mr. Marjon Habets, als advocaat eigenaar van Marjon Habets BV, Sophiastraat 34, 4811 EM Breda (telefoon: 085-2030050, e-mail: marjon@marjonhabets.nl) zorg dragen voor de waarneming. Patrizia Marcucci is bevoegd om in voorkomende gevallen afspraken te maken met een andere waarnemer en zal de cliënt daarvan zoveel mogelijk vooraf op de hoogte stellen.
 • Patrizia Marcucci is niet verplicht om een aanwijzing van de cliënt op te volgen indien dit naar haar oordeel in strijd zou zijn met een goede behandeling van de zaak en/of met de voor advocaten geldende gedragsregels, wetten en verordeningen. De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten maken deel uit van de overeenkomst.
 • Patrizia Marcucci is bevoegd om de rechtsverhouding met de cliënt op te zeggen indien naar haar oordeel sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie met de cliënt, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding.
 • Patrizia Marcucci archiveert het dossier gedurende vijf jaar, waarna het zonder nadere aankondiging aan de opdrachtgever kan worden vernietigd.

  Aansprakelijkheid

 • Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis -waaronder ook een nalaten wordt begrepen, alsmede een ten onrechte weigering van een opdracht- voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal de persoonlijke aansprakelijkheid van Patrizia Marcucci zijn beperkt tot maximaal het bedrag dat in het concrete geval uit hoofde van de door Patrizia Marcucci afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Voor zover geen uitkering op grond van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Patrizia Marcucci in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag, tot een maximum van € 10.000,00.
 • Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins onverhoopt letsel aan personen of beschadiging aan zaken wordt toegebracht, waarvoor Patrizia Marcucci, haar partners alsmede degenen die voor of ten behoeve van Patrizia Marcucci, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn, aansprakelijkheid draagt of dragen, dan zal de aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag waarop de door Patrizia Marcucci gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
 • Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten aan cliënten worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan Patrizia Marcucci gegeven opdrachten de bevoegdheid van Patrizia Marcucci in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die cliënten te aanvaarden. Patrizia Marcucci zal bij de uitvoering van de verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Iedere eigen aansprakelijkheid van Patrizia Marcucci voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.
 • Verstrekte opdrachten worden door Patrizia Marcucci uitsluitend uitgevoerd voor de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven geen rechten ontlenen.
 • Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van Patrizia Marcucci dienen onverwijld doch uiterlijk 6 maanden nadat de opdrachtgever een mogelijke grond voor een aanspraak jegens Patrizia Marcucci heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken met een deugdelijke onderbouwing schriftelijk te worden medegedeeld aan Patrizia Marcucci, op straffe van verval van recht.
 • Patrizia Marcucci gaat ervan uit, en bedingt bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen. Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer geschiedt ongecodeerd. Patrizia Marcucci is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onregelmatigheden in de communicatie, waaronder de verzending van virussen en niet of beschadigd ontvangen berichten.

  Tarieven, declaraties en betalingen

 • De werkzaamheden zullen door Patrizia Marcucci in rekening worden gebracht op basis van een uurtarief. In geval van spoedwerkzaamheden kan een bijzonder tarief in rekening worden gebracht. Patrizia Marcucci heeft het recht het door haar gehanteerde (basis)uurtarief en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding tussentijds te wijzigen.
 • Aan iedere cliënt zullen worden doorbelast alle door Patrizia Marcucci ten behoeve van de zaak te maken kosten, zoals reiskosten, de kosten van gemeentelijke uittreksels, de kosten van waarneming door een andere advocaat, de kosten van een ingeschakelde deurwaarder en griffierechten.
 • In beginsel zal maandelijks aan cliënt een gespecificeerde declaratie worden gestuurd voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
 • Ten aanzien van griffierechten kan worden bedongen dat deze vóór het begin van een procedure worden voldaan. Voorts is het mogelijk dat bij aanvang van de behandeling van een zaak en/of voor het begin van een procedure een voorschot in rekening wordt gebracht, dat voorafgaand aan de te verrichten werkzaamheden moet worden voldaan. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening, tenzij anders is overeengekomen.
 • Declaraties dienen -zonder opschorting of verrekening- binnen veertien dagen vanaf factuurdatum te worden voldaan.
 • Indien Patrizia Marcucci invorderingsmaatregelen neemt tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering -met een minimum van 15% van het openstaande saldo- ten laste van de cliënt. Patrizia Marcucci maakt bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn van veertien dagen aanspraak op een vertragingsrente van 1,5% per maand voor het openstaande bedrag inclusief rente. Een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een hele maand. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de cliënt zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 • Bij niet tijdige betaling van de verrichte werkzaamheden, is Patrizia Marcucci gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de volledige betaling van de openstaande declaratie(s) heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Patrizia Marcucci voor de schade die daardoor mocht ontstaan.

  WWFT

 • Patrizia Marcucci is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gehouden bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland) melding te maken van ongebruikelijke transacties als bedoeld in die wet.
 • Patrizia Marcucci is op grond van Wwft eerst bevoegd de werkzaamheden aan te vangen na afsluiting van de in die wet beschreven procedure ter identificatie van de cliënt en eventuele uiteindelijke belanghebbenden.
 • Patrizia Marcucci zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wwft, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Patrizia Marcucci.
 • Patrizia Marcucci zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met het feit dat Patrizia Marcucci de identificatieprocedure als bedoeld in de Wwft nog niet heeft kunnen afronden tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Patrizia Marcucci.

  Reikwijdte, toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 • Op de rechtsverhouding tussen Patrizia Marcucci en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 • Patrizia Marcucci ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur. Zij is dan ook vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. Wordt zij toch met derdengelden geconfronteerd, dan zorgt zij ervoor dat de gelden hetzij conform artikel 6:19, eerste lid van de Verordening op de advocatuur, direct naar de rechthebbende worden overgemaakt, hetzij dat zij ons alsnog aansluit bij een stichting derdengelden (en de gelden via deze stichting laten lopen). Alle regels omtrent derdengelden zijn dan van toepassing. Onder geen enkele omstandigheid ontvangt Patrizia Marcucci derdengelden op de kantoorrekening. Patrizia Marcucci heeft de Deken er van op de hoogte gesteld dat zij geen stichting derdengelden heeft, en zal hem ook informeren bij enige wijziging inzak de beschikbaarheid van een stichting derdengelden. Patrizia Marcucci heeft op haar website openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend gemaakt dat zij geen derdengelden kunnen ontvangen omdat zij niet beschikken over een stichting derdengelden.
 • Patrizia Marcucci heeft een interne klachtenregeling, die voorziet in een procedure om eventuele klachten van de opdrachtgever over de dienstverlening binnen een redelijke termijn en op een constructieve wijze af te handelen. Indien een opdrachtgever het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar Patrizia Marcucci, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. Zij tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen. De klachtenfunctionaris handelt de klachten af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven. De klachtenfunctionaris stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris het oordeel over de gegrondheid van de klacht danwel wordt de wijze van afwikkeling van de klacht via e-mail over en weer schriftelijk bevestigd.
 • Wanneer Patrizia Marcucci er niet in slaagt klachten (daaronder begrepen declaratiegeschillen) van een opdrachtgever over de dienstverlening door Patrizia Marcucci met behulp van de interne klachtenregeling tot een voor die opdrachtgever aanvaardbare oplossing te brengen, dan is de Rechtbank Zeeland-West-Brabant bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen Patrizia Marcucci en een opdrachtgever.
 • Deze algemene voorwaarden worden bij de opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Persoongegevens

Algemene voorwaarden versie augustus 2020

Specialismen

Scroll naar top